De Teamrol Academie, formeel gevestigd aan Slot Loevesteinstraat 37, 5037 HV Tilburg, hanteert in haar dienstverlening de volgende algemene voorwaarden.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna aangegeven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Teamrol Academie, gevestigd te Tilburg, is een handelsnaam van Van den Elsen Consultancy | KvK 69844100 | Btw NL 001886373B44
 • Opdrachtgever: de wederpartij van de Teamrol Academie
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening of levering van producten.

Algemene voorwaarden trainingen

De Teamrol Academie hanteert voor de trainingen  de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Aanmelding en betaling bij incompany trainingen en open inschrijving

 1. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de Teamrol Academie-website of per e-mail waar ook akkoord wordt gegaan met deze voorwaarden. Het invullen van het inschrijfformulier of offerte is een overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Teamrol Academie.
 2. De Opdrachtgever krijgt een bevestiging van de aanmelding via e-mail. Vervolgens ontvangt de deelnemer enkele weken voor de start van de training nadere informatie.
 3. De Opdrachtgever ontvangt na inschrijving op een training een factuur. Pas door betaling van de factuur verwerft de Opdrachtgever zich het recht op deelname aan de training op de opgegeven datum.
 4. Verschuldigd cursusgeld dient in ieder geval voor de eerste cursusdag op de rekening van de Teamrol Academie te staan. Indien dit niet het geval is behoudt de Teamrol Academie zich het recht voor een deelnemer de toegang tot de training te ontzeggen.
 5. Incompany opleidingen worden 50% vooraf gefactureerd en 50% na uitvoering. Bij langlopende trainingen wordt maandelijks gefactureerd.
 6. De Teamrol Academie heeft te allen tijde het recht om een inschrijving te weigeren.
Artikel 2 Voorwaarden annulering
Bij annulering voor de aanvang Percentage van de kosten
Tot 4 weken 10%
Tot 2 weken 25%
Tot 1 week 50%

Hierna is altijd het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

In alle gevallen geldt dat bij een hernieuwde aanmelding voor een volgende training een gedeelte (50%) van deze annuleringskosten bij de nieuwe aanmelding in mindering wordt gebracht.

Overige Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen de Teamrol Academie en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Teamrol Academie, waarbij voor de uitvoering door Teamrol Academie derden worden betrokken.
 3. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Teamrol Academie en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. De door de Teamrol Academie gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven tijd. De Teamrol Academie is slechts aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de aangegeven tijd wordt bevestigd.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Als de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de Teamrol Academie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij de Teamrol Academie duidelijk instemt met de afwijkingen zoals vermeld in de aanvaarding.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Teamrol Academie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Teamrol Academie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Als en voor zover een goede uitvoering dit vereist kan de Teamrol Academie werkzaamheden laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Teamrol Academie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Teamrol Academie worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Teamrol Academie zijn verstrekt, heeft de Teamrol Academie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Teamrol Academie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ingeval Teamrol Academie bij de uitoefening van haar werkzaamheden is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Een overschrijding van het in de offerte geschatte aantal uren/dagdelen zal tot een maximum van 20% van het totaal aantal begrote uren/dagdelen geacht worden deel uit te maken van de opdracht en als zodanig door de opdrachtgever worden gehonoreerd.
 5. Als door de Teamrol Academie of door de Teamrol Academie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de voor de uitoefening van de werkzaamheden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart de Teamrol Academie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, heeft de Teamrol Academie het recht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat door gewijzigde omstandigheden, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet konden worden voorzien, niet langer van de Teamrol Academie kan worden verlangd dat zij onder dezelfde voorwaarden de uitvoering van de werkzaamheden voortzet, heeft de Teamrol Academie het recht de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid aan te passen en treedt daartoe in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5 Contractduur

 1. De overeenkomst tussen de Teamrol Academie en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit niet automatisch een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet de opdrachtgever de Teamrol Academie schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 6 Honorarium

 1. Partijen kunnen voor de uit te voeren werkzaamheden een vast honorarium (aanneemsom) overeenkomen.
 2. Als geen aanneemsom wordt overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk door Teamrol Academie bestede uren of dagdelen volgens in de offerte opgenomen tarieven op basis van de door de Teamrol Academie te voeren tijdadministratie.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden zal aanpassing van de tarieven per 1 januari van elk kalenderjaar plaatsvinden op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, reeks voor werknemersgezinnen laag, gepubliceerd door het CBS, waarbij afronding plaatsvindt op hele euro’s.
 4. De Teamrol Academie kan een overeengekomen aanneemsom verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate wordt overschreden en zulks niet toerekenbaar is aan Teamrol Academie, dat in redelijkheid niet van Teamrol Academie mag worden verlangd de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De Teamrol Academie zal de opdrachtgever het besluit tot verhoging van het honorarium schriftelijk kenbaar maken. De Teamrol Academie zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 5. Als opdrachtgever, in andere gevallen dan de in lid 3 van dit artikel genoemde, de door de Teamrol Academie kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving bezwaar aan te tekenen en in overleg te treden over het honorarium.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Als opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Facturering vindt vanuit Teamrol Academie tweewekelijks plaats.
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de Teamrol Academie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Incassokosten

 1. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Als Teamrol Academie hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten ter verkrijging van voldoening als bedoeld in lid 1 komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan de Teamrol Academie. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat de Teamrol Academie in staat is adequaat te reageren.
 2. Als een klacht gegrond is, zal de Teamrol Academie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel 10 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.
 2. Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd kan slechts tussentijds worden opgezegd als één der partijen, na schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zullen door de Teamrol Academie alle eigendommen van de opdrachtgever met betrekking tot de overeengekomen werkzaamheden, waarover Teamrol Academie de beschikking had, worden overgedragen aan de opdrachtgever, nadat beide partijen aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Als de overdracht van de bescheiden voor de Teamrol Academie extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. De Teamrol Academie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  na het sluiten van de overeenkomst
 • De Teamrol Academie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is de Teamrol Academie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Teamrol Academie op de opdrachtgever normaal opeisbaar. Als Teamrol Academie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken op grond van de wet, de overeenkomst, en deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Voor schade van de opdrachtgever, verband houdende met dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van de Teamrol Academie in de nakoming van zijn verplichtingen, is de aansprakelijkheid van de Teamrol Academie beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en tot dat gedeelte van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen onder lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 1 verder beperkt tot maximaal de verschuldigde vergoeding voor de werkzaamheden verricht in de laatste zes maanden voorafgaande aan de datum van de aansprakelijkstelling. 3. Onder schade als bedoeld in lid 1 en 2 wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade in de zin van deze voorwaarden
 • de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Teamrol Academie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Teamrol Academie toegerekend kunnen worden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade als bedoeld in dit lid, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade
 • gevolgschade, met uitzondering van de in lid 4 genoemde schade.
 1. De Teamrol Academie is niet aansprakelijk voor andere schade dan bedoeld in het vorige lid, daaronder begrepen gederfde winst, subsidies of vergoedingen, alsmede gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 3 en 4 gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Teamrol Academie of zijn medewerkers.

 Artikel 13 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart de Teamrol Academie en de Teamrol Academie vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever respectievelijk Teamrol Academie verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Als opdrachtgever aan de Teamrol Academie informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendom- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover de Teamrol Academie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Teamrol Academie gerechtigd dit gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 15 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Teamrol Academie gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de Teamrol Academie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Teamrol Academie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de Teamrol Academie zich de rechten en bevoegdheden voor die Teamrol Academie toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door de Teamrol Academie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Teamrol Academie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. De Teamrol Academie behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 Artikel 17 Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na instemming van de Teamrol Academie, medewerkers van Teamrol Academie of van ondernemingen waarop Teamrol Academie ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Bij overtreding door de opdrachtgever van het in het vorige lid bepaalde is deze aan de Teamrol Academie een boete verschuldigd van € 25.000,- per werknemer die in dienst wordt genomen dan wel werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.
 3. De vergoeding als bedoeld in het vorige lid is onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 18 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Teamrol Academie en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Teamrol Academie, Tilburg,  3 juni 2020